• 884-080-881

Regulamin Sklepu Internetowego MietusImport

Skierowany do klientów biznesnowych

Postanowienia Ogólne

Sklep Internetowy mientusimport prowadzi sprzedaż artykułów dekoracyjnych wyłącznie dla firm, klentów biznesowych oraz klientów indywidualnych !

Sklep internetowy mientusimport znajduje się pod adresem internetowym : https://www.mietusimport.pl.

Sklep mietusimport posiada ceryfikat bezpieczeństwa SSL wystawiony przez firmę Comodo, który gwarantuję bezpieczną wymianą danych poprzez łącze internetowe pomiędzy sklepem , a klientem.

Sklep internetowy mietusimport jest prowadzony przez firmę :

  • Import Export Hurt Daniel Miętus
  • 32-200 Miechów, os. Żereomskiego 87
  • NIP : 6591125095
  • REGON : 356290284
  • email: danielmietus@gmail.com
  • tel. 884-080-881

Klientem sklepu mientusimport może być firma lub osoba fizyczna zwana dalej klientem.

Poprawność i zgodność z prawdą wprowadzanych danych spoczywa po stronie klienta.

Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu Internetowego mietusimport (zwanej dalej: Polityką Prywatności). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. Tekst Regulaminu stanowi integralną część formularza rejestracyjnego. Na żądanie Klienta, Regulamin przesyłany jest Klientowi na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia w formie pliku PDF.

Przedmiot działalności Sklepu

Sklep mietusimport prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną towarów z zakresu gotowych produktów o charakteże użytkowym lub dekoracyjnym wykonanych z materiałów naturalnych i sztucznych.Strona internetowa Sklepu umożliwia składanie zamówień na towary, które mają atrybut dostępności ustawiony na „tak”.Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy ( zgodnie z art. 71 k.c. ).Parametry towarów wyszczególnionych na stronach mietusimport mogą ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany najpóźniej w ramach odpowiedzi Sprzedawcy na zamówienie Klienta, o której mowa w części V ust. 4 niniejszego Regulaminu.

Warunki składania zamówień

Warunkiem złożenia zamówienia poprzez sklep mietusimport jest dokonanie zamówienia poprzez koszyk na zakupy lub formularz zamówienia oraz prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych Klienta odbywa się w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zrealizowania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. w szczególności dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Sprzedawca może dodatkowo gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie niezbędnym dla przesyłania Klientowi informacji handlowych w formie newslettera.Zgoda Klienta udzielona w trybie niniejszego ustępu lub jej bark nie wpływa na możliwość rejestracji i dokonywania zakupów. W trakcie składania zamówienia Klient podaje następujące dane: Nazwa firmy, NIP lub REGON, Imię, Nazwisko, dane adresowe : ulica, miescowość, kod pocztowy, adres mailowy oraz telefon kontakowy.W momencie składania zamówienia Klient podaje dodatkowo na formularzu zamówienia następujące dane: dodatkowe wymagania odnośnie realizacji zamówienia w polu komentarza.Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu. Podanie przez Klienta danych osobowych z cz. III ust. 5 jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia dokonanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 133 poz. 883 ) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności.

Zamówienie zostanie zrealizowane tylko w wypadku prawidłowego wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego oraz formularza zamówienia, w szczególności wskazania formy płatności, sposobu dostawy oraz danych kontaktowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail. Klient jest uprawniony do zmiany treści zamówienia lub jego anulowania w każdym czasie, do momentu złożenia zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu lub drogą mailową - zgodnie z cz. V ust. 7 poniżej. Zmiana lub anulowanie treści zamówienia odbywa się w frmie telefonicznej lub mailem.

Cena i formy płatności

Ceny podane na stronie internetowej mietusimport są podawane w polskich złotych (PLN).Ceny są podawane w dwóch formatach: netto oraz brutto czyli z wliczonym podatkiem vat.Ceny te mogą ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany najpóźniej w ramach odpowiedzi Sprzedawcy na złożone przez Klienta zamówienie, o której mowa w części V ust. 4 niniejszego regulaminu.

Na wszystkie zamówione w Sklepie towary Sprzedawca wystawia faktury VAT. Faktury VAT dołączane są do przesyłek z towarami.Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.

Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt ten jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia tak aby był jak najniższy wynika to ze speyfiki naszych produktów lub uzgadniany z Klientem indywidualnie w przypadku zamówień, które mają być dostarczone za granicę.Koszty dostawy obciążają Kupującego chyba , że uzgodniono inaczej.Za zamówione produkty Kupujący może zapłacić za pobraniem lub w formie przelewu na konto bankowe Sklepu mietusimport albo za pośrednictwem Dotpay. Wyboru sposobu płatności Klient dokonuje w momencie składania zamówienia. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia.Przy wyborze formy płatności przelewem pieniądze należy przelać na konto: Nr rachunku bankowego : .Tytuł przelewu: zamówienie o numerze xxxx.Właściciel rachunku bankowego oraz jego adres: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania.Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

Składanie zamówień

Zamówienia można składać przez całą dobę w każdy dzień tygodnia poprzez stronę internetową Sklepu. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego towaru w magazynie, jego aktualnych parametrów oraz jego aktualnej ceny. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. Sprzedawca odpowiada na złożone zamówienie w ciągu 24 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9.00-19.00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót , chyba , że uzgodniono inaczej z klientem.) od chwili otrzymania zamówienia od klienta. Sprzedawca odpowiada na złożone zamówienie poprzez potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji lub odmowę jego przyjęcia z powodu braku dostępności towarów w magazynie w całości lub w części, zmiany ich cen lub zmiany ich parametrów w stosunku do cen/parametrów widniejących na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia także w innych szczególnych przypadkach. Klient związany jest treścią złożonego zamówienia w okresie przeznaczonym na odpowiedź Sprzedawcy zgodnie z cz. V ust. 4, a dalszym czasie – jeżeli udzielona w tym okresie odpowiedź zawiera potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie do Klienta drogą mailową na adres e-mail podany przy wypełnianiu formularza osobowego/firmowego wiadomości z informacją o zaakceptowaniu zamówienia przez Sprzedawcę oraz fakturą pro-forma.

W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia z powodu częściowego braku dostępności towarów w magazynie, zmiany cen lub zmiany parametrów towarów, Klient może zaakceptować nową ilość towarów, nowe ceny i/lub nowe parametry poprzez przesłanie Sprzedawcy w odpowiedzi maila potwierdzającego nowe dane. Mail ten modyfikuje treść zamówienia złożonego przez Klienta. Na zmodyfikowane w powyższy sposób zamówienie Sprzedawca odpowiada zgodnie z treścią cz. V ust. 4 powyżej. Ustęp 5 powyżej stosuje się odpowiednio. W momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu na konto bankowe sklepu mietusimport, sprzedawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji zamówienia nie wcześniej niż po zaksięgowaniu na jego rachunku bankowym ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy.

Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży w całości lub części, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie do 3 (trzech) dni włącznie od dnia dostarczenia zamówienia. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sklep mientusimport potwierdzi przyjęcie jego realizacji, zostanie ono automatycznie anulowane.Należy skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy dostępnego na naszej stronie poddanego w linkach pod regulaminem lub w stopce strony.Gdy Klient zdecyduje się przesłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, mientusimport potwierdzi jego otrzymanie na podany adres e-mail, z którego zostało złożone zamówienie lub ten , który podał klient podczas rejestracji.Klient zobowiązany jest zwrócić Towar na swój koszt niezwłocznie, jednak nie później niż 7 (siedem) dni roboczych od dnia, w którym otrzymał od mietusimport potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy. Po otrzymaniu zwróconego Towaru, mietusimport prześle Klientowi korektę faktury VAT. Klient zobowiązany jest przesłać podpisaną kopię korekty faktury VAT na adres siedziby firmy mietusimport podanej na początku tego regulaminu.Po wykonaniu tych czynności mietusimport zwróci Klientowi równowartość Zamówienia z wyłączeniem kosztów przesyłki, niezwłocznie , maksymalnie do siedmiu ( 7 ) dni roboczych. Warunkiem skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, oryginalnie zapakowanego Towaru.

Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych i jest zależny m. in. od wybranej przez Klienta opcji dostawy, miejsca przeznaczenia towaru wskazanego przez Klienta oraz ilości zamówionych towarów. Wskazany w cz. VI ust. 1 czas realizacji zamówienia dotyczy towarów, których miejsce przeznaczenia mieści się na terenie Rzeczpospolite Polskiej. W przypadku towarów, których miejsce przeznaczenia mieści się poza granicami Rzeczpospolite Polskiej, czas realizacji zamówienia jest uzgadniany indywidualnie z Klientem. Czas realizacji zamówienia liczy się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy sprzedaży – w przypadku wyboru płatności za pobraniem, lub od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy – w przypadku wyboru płatności w formie przelewu na konto bankowe . Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się czas skompletowania zamówionych towarów, ich spakowanie, przekazanie ich przewoźnikowi oraz dostarczenie towarów przez przewoźnika do miejsca przeznaczenia.

Reklamacje i zwroty towaru

Odpowiedzialność mietusimport z tytułu rękojmi niniejszym zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Regulaminie.Klient w ciągu siedmiu ( 7 ) dni od dnia wydania Towaru może zgłosić niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży w zakresie ceny, ilości lub parametrów Towaru stwierdzonych w Zamówieniu. Klient nie może odesłać Towaru bez uprzedniego porozumienia się z mietusimport i obowiązany jest przechować Towar cała procedura oparta na porozumieniu stron nie zostanie zakończona. Zgłoszenie Klient może przekazać drogą telefoniczną badź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy dostępne na stronie sklepu mietusimport.Odpowiedź na zgłoszenie Klient otrzyma w formie telefonicznej bądź za pomocą poczty elektroniczej na podane przez niego dane kontaktowe.

Sklep mietusimport nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania ze sprzętu lub Internetu przez Klienta lub za szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich.

Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej sklepu mietusimport oraz nazwa i logo podlegają ochronie prawnej. Opisy, zdjęcia i inne elementy tworzące serwis internetowy sklepu stanowią własność mietusimport lub zostały wykorzystane za zgodą podmiotów uprawnionych.Kopiowanie i rozpowszechnianie, bądź inne nieuprawnione wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów ze strony sklepu mientusimport jest zabronione i podlega odpowiedzialności prawnej.

Postanowienia końcowe

Sprzedawca informuje, że aby móc korzystać ze strony internetowej Sklepu mietusimport, sprzęt techniczny Klienta i jego oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania: komputer z dostępem do Internetu i systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari oraz aktywne konto poczty internetowej e-mail.Umieszczanie przez Klienta na stronie internetowej Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, wynikającym z treści niniejszego Regulaminu, oraz przepisów prawa. Zakazuje się podejmowania działań, które mogą zakłócić funkcjonowanie Sklepu lub korzystanie z niego przez innych Klientów.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczególnych.Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.

link do aukcji mietusimport na allegro

Wszystkie prawa zastrzeżone - ©MIETUSIMPORT 2005-2021 - www.mietusimport.pl - Administrator serwisu : admin@maroxe.pl

Projekt i wykonanie MAROXE ( webmaster@maroxe.pl )